Wie zijn wij?

Acht ouderparen met een verstandelijk en/of meervoudig beperkt kind welke – al dan niet met behulp van een hulpmiddel – mobiel zijn en in staat op geheel eigen wijze met elkaar en hun omgeving te communiceren.
Onze kinderen hebben 24-uurs zorg en begeleiding nodig met dagbesteding en zijn hiervoor ook geïndiceerd. Allemaal hebben ze een verstandelijke beperking als grondslag.

Als ouders hebben we in februari 2014 het initiatief genomen om voor deze fantastische club jongelui een passende vorm van wonen, zorg en begeleiding tot stand te brengen. Wij willen zelf blijven bepalen (samen met onze bewoners voor zover dat mogelijk is) welke bewoners er bij elkaar passen en welke zorg en begeleiding passend is bij de wensen en behoeften van onze bewoners, zowel individueel als in groepsverband. Niet de mogelijkheden van een zorgverlener maar de indicaties en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de bewoners zijn hierbij het uitgangspunt.

De woonvoorziening wordt een plek waar de bewoners zich veilig en beschermd weten, zodat zij zich verder kunnen ontplooien en op geheel eigenwijze gelukkig kunnen zijn in “hun eigen huis”. Dat houdt onder andere in dat de bewoners naast hun benodigde zorg en begeleiding ook zowel individueel als in groepsverband voldoende aandacht krijgen, serieus genomen worden, hun eigen keuzes mogen maken en respectvol en geduldig behandeld zullen worden
Dit is onder andere de reden dat wij als ouders het initiatief genomen hebben om de Stichting Gewoon Wonen op te richten als middel om dit doel te bereiken.

Na realisering en opening van de woonvoorziening

zullen de ouders geleidelijk aan en planmatig de zorg en begeleiding overdragen aan het team. De ouders blijven op vrijwillige basis en naar vermogen actief betrokken in de doorontwikkeling van de woonvoorziening en alles wat te maken heeft met het realiseren van lange termijn doelstellingen op het gebied van een optimale participatie en integratie van onze kinderen in de maatschappij waarbij de individuele mogelijkheden van de bewoners leidend zijn en blijven.

Lees meer…

Een woonvoorziening waar 24 uur per etmaal zorg en begeleiding mogelijk is in een respectvolle, warme, deskundige en professionele (woon)omgeving midden in de samenleving met alle mogelijkheden tot integratie en participatie in het gewone wijk- en buurtleven.

Wat willen wij?

De voorziening bestaat uit appartementjes, voorzien van woonkamer, slaapkamer, berging douche, toilet, kitchenette en brievenbus zodat deze appartementjes voor huursubsidie in aanmerking komen. Deze appartementjes worden gerealiseerd onder één dak met inpandige voordeuren en met één centrale toegang tot het gebouw.
Verder is deze woonvoorziening voorzien van een centrale woonkamer, keuken, wasruimte, een centrale berging voor voorraad, een miva ruimte en slaap/kantoorruimte voor het dienstdoende personeel. Een flinke schuur voor fietsen ect. is noodzakelijk, een ruime tuin/terras is onze wens. Wij streven ernaar om tot integratie, acceptatie en participatie in het wijk- en buurtleven te komen.

Hoe denken wij dit te bereiken?

Een samenwerkingsverband tussen ouders op basis van visie, gelijkheid, respect, enthousiasme, doorzettingsvermogen en de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken om datgene te bereiken wat maximaal haalbaar is om onze kinderen een goede en waardevolle toekomst te kunnen bieden waarbij kwaliteit van bestaan en een doorgaande ontwikkeling van individuele mogelijkheden het vertrekpunt zijn, de norm in denken en handelen van eenieder die zich met onze bewoners bezig zal houden.

Wij onderzoeken daarbij niet alleen de samenwerking met een zorgaanbieder, maar onderzoeken ook de mogelijkheden om zelf een team van medewerkers te vormen in samenspraak met partijen die hier ervaring mee hebben. Hoe dan ook, organisaties en partijen waar wij mee samenwerken delen of respecteren onze visie, zijn innovatief ingesteld en beschikken over een kader wat (ook in praktisch opzicht) dienstbaar is aan genoemde en nader uit te werken uitgangs-punten.

Wij hebben bij de gemeente Vlissingen een luisterend oor gevonden. Zij hebben nadat zij kennis hadden genomen van onze plannen en beweegredenen zich er voor ingespannen om een geschikte locatie voor onze plannen te vinden. De gemeente heeft ons ook in contact gebracht met een woningcorporatie die de nodige ervaring heeft met kleinschalige voorzieningen voor specifieke groepen. Zij hebben ervaring op dit terrein en kennis van levensloopbestendig bouwen, het toepassen van domotica en reductie van energieverbruik.

De ouders zijn en blijven in het hele proces als partij actief betrokken bij alles wat met de realisatie van deze woonvoorziening te maken heeft.

Wij organiseerden ons daarom in februari 2015 als rechtspersoon om onze doelen te kunnen realiseren en om als een volwaardige partij te kunnen functioneren.

Met dank aan onze sponsoren:

Tekst grootte
Contrast