Financiering

Wonen en zorg worden in ons initiatief strikt gescheiden gehouden. Dit doen we op basis van ervaring en onderzoeksresultaten m.b.t. succesfactoren van kleinschalige woonvoorzieningen.
Wonen, individuele- en gezamenlijke woonlasten, levensonderhoud, sparen en vrijetijdsbesteding moeten volledig door de inkomsten van de bewoner (in ons geval de Wajong) gedragen kunnen worden.

Zorg, begeleiding en dagbesteding dienen volledig vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoners gefinancierd te kunnen worden. Iedere bewoner heeft een indicatie voor 24 uurs zorg en begeleiding en een bepaald zorgzwaartepakket toegewezen gekregen.

Wij verdelen op basis van de indicaties van onze kinderen het PGB budget in twee delen. Een deel wat bestemd is voor zorg en begeleiding en een deel wat bestemd is voor dagbesteding. Het aantal uren zorg en begeleiding wordt afgestemd op het totaal van de individuele (persoonsgebonden) budgetten welke bestemd zijn voor zorg en begeleiding. Het budget en de besteding van wat binnen het PGB bestemd is voor dagbesteding wordt door de ouders en bewoners zelf ingevuld en geregeld.

Maak kennis met de bewoners!

Op basis van het totaal van het beschikbare budget voor zorg en begeleiding hebben wij samen met een zorgaanbieder een 24 uurs (basis) rooster opgesteld en aangepast aan onze wensen. Op basis van de kosten van dit rooster wordt voor het budget wat bedoeld is voor zorg en begeleiding een bijdrage berekend naar rato voor iedere bewoner. Het individueel toegekende persoonsgebonden budget vormt hiervoor de basis. Op deze wijze betaald iedere bewoner zijn/haar eigen zorg waarvoor hij/zij geïndiceerd is en samen dragen zij zo de collectieve kosten van zorg en begeleiding binnen de woonvoorziening.

Fondswerving, in eerste instantie als middel om de inrichting van de algemene ruimten mogelijk te maken. De inrichting van de appartementjes wordt door de bewoners zelf betaald. Na de realisering van dit doel blijft fondswerving een belangrijk middel om o.a. toekomstig onderhoud en vervanging van inventaris te kunnen financieren. Daarnaast zal het instrument fondswerving ingezet blijven worden om (een deel van) de doelstellingen m.b.t. de doorgaande ontwikkeling van de bewoners en bijvoorbeeld extra activiteiten te kunnen bekostigen.

Na realisering en opening van de woonvoorziening

zullen de ouders geleidelijk aan en planmatig de zorg en begeleiding overdragen aan het team. De ouders blijven op vrijwillige basis en naar vermogen actief betrokken in de doorontwikkeling van de woonvoorziening en alles wat te maken heeft met het realiseren van lange termijn doelstellingen op het gebied van een optimale participatie en integratie van onze kinderen in de maatschappij waarbij de individuele mogelijkheden van de bewoners leidend zijn en blijven.

Lees meer…

Met dank aan onze sponsoren: