Verantwoording

Organisatie:

Stichting Gewoon Wonen

De Stichting Gewoon Wonen is opgericht op 6 februari 2015 bij notariële akte opgesteld door notaris Mr. A.P.M. Peijnenburg, gevestigd te IJzendijke, in de gemeente Sluis. 

Bezoekadres: Molenweg 55, 4388 NA Oost-Souburg (Na realisatie op afspraak).
Postadres: Nozemansweg 6, 4508 KB Waterlandkerkje
E-mailadres: info@stichtinggewoonwonen.nl
Website: www.stichtinggewoonwonen.nl 
Rekeningnummer: NL76 RABO 0307 8207 18
KvK-nummer: 62598503 
RSIN-nummer: 854881736
   
Doelstellingen: 1. De stichting heeft als doel het voorzien in de woonbehoefte en verzorging en begeleiding op maat ten behoeve van personen die daartoe zelf niet (goed) in staat zijn en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles zonder winstoogmerk. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Wijze waarop doel behaald wordt: 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het beheer en/of de exploitatie van een woonvoorziening ten behoeve van wonen en zorg en, indien nodig, het (ver)huren van woonruimte en/of het aan- en verkopen van (een) geschikte woonvoorziening(en).
 
Bestuur: Naam Functie Sinds
  Dhr. W. Abdulaziz Bestuurslid 06-02-2015
  Dhr. S. Bal Bestuurslid 06-02-2015
  Mevr. K.M. Brand – de Vrieze Penningmeester 06-02-2015
  Mevr. J.M. Haartsen – Vercouteren Secretaris 06-02-2015
  Dhr. G. Labeur Voorzitter 06-02-2015
  Dhr. P. de Rijke Bestuurslid 06-02-2015
  Mevr. M.C.A. Verijzer – Peel Bestuurslid 06-02-2015
  Mevr. A.C. Vlasblom – de Klerk Bestuurslid 06-02-2015
   
Beloningsbeleid: De werkzaamheden van alle bestuursleden vinden plaats op vrijwillige basis. Bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en vacatiegelden.
Balans: Het boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig December van het lopende jaar. Binnen zes maanden na afloop van het lopende boekjaar zal het Bestuursverslag met de jaarrekening van de stichting opgemaakt worden. Bekijk hier ons laatste Bestuursverslag met Jaarrekening.
Activiteiten: Naast een bestuur waarin van iedere bewoner één ouder participeert hanteren wij verschillende werkgroepen, namelijk bouw, interieur, zorg en begeleiding, fondsverwerving en public relations. Ieder bestuurslid is ook lid van één of meerdere werkgroepen. Zolang de bouw van de woonvoorziening nog niet gerealiseerd is zijn er ook nog een projectgroep bouw en een bestuurlijk overleg met de gemeente Vlissingen en woningcorporatie Zeeuwland.
Het bestuur van de stichting vergadert om de 2 maanden. Extra vergaderingen kunnen worden ingepland wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht. De werkgroepen hanteren haar eigen vergadercyclus.
Beleidsplan: Bekijk hier ons huidige beleidsplan. 
Bestuursverslag: Bekijk hier  ons Bestuursverslag met Jaarrekening 2022.
  Bekijk hier  ons Bestuursverslag met Jaarrekening 2021.
  Bekijk hier ons Bestuursverslag met Jaarrekening 2020.
  Bekijk hier ons Bestuursverslag met Jaarrekening 2019.
  Bekijk hier ons Bestuursverslag met Jaarrekening 2018.