Borging en verankering van het wooninitiatief

Het wooninitiatief

Na realisering en opening van de woonvoorziening zullen de ouders geleidelijk aan en planmatig de zorg en begeleiding overdragen aan het team. De ouders blijven op vrijwillige basis en naar vermogen actief betrokken in de doorontwikkeling van de woonvoorziening en alles wat te maken heeft met het realiseren van lange termijn doelstellingen op het gebied van een optimale participatie en integratie van onze kinderen in de maatschappij waarbij de individuele mogelijkheden van de bewoners leidend zijn en blijven.

Ook zal dan na verloop van tijd een begin gemaakt met een traject van geleidelijke overdracht van onze verantwoordelijkheden m.b.t. bewindvoering en mentorschap van onze kinderen.
Op deze wijze maken wij het voor zover het in ons vermogen ligt (toekomstige overheidsmaatregelen daargelaten) mogelijk dat de bewoners zullen kunnen blijven wonen onder dezelfde omstandigheden, voorwaarden en condities, ook wanneer ouders zich meer en meer als belangenbehartiger terugtrekken of komen weg te vallen.

Met dank aan onze sponsoren: